Kauno miesto savivaldybės administracijos įgyvendinami Europos Sąjungos iš dalies finansuojami projektai

Projekto pavadinimas ES paramos programa Tikslas/ rezultatai Biudžetas ES lėšos KMSA lėšos Įgyvendinimo laikotarpis Kontaktinis asmuo, tel.
„Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų rekonstrukcija, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas"ES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – rekonstruoti „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmus, įkuriant daugiafunkcinį vandens sporto, pramogų ir sveikatingumo kompleksą. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus rekonstruota sportinė – pramoginė „Girstučio“ rūmų dalis, užtikrintas kokybiškas tarptautinių ir regioninių vandens sporto varžybų, treniruočių ir kitų renginių organizavimas. 21193708500000047000002007 - 2012 m.Rena Morkūnaitė, 422724
Kauno pramogų ir sporto rūmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50ES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – pastatyti Kauno pramogų ir sporto rūmus Nemuno saloje sudarant galimybes Kaune organizuoti aukšto lygio sporto ir kultūros renginius, pagyvinant Kauno miesto ekonomiką, sukuriant papildomas darbo vietas, pagerinant miesto įvaizdį ir Nemuno salos aplinką bei padedant vystyti Lietuvos krepšinio, kitų sporto šakų tradicijas. 20770324550000000927421432008 - 2011 m.Danutė Buzienė, 423940
Kauno kuro sandėlio teritorijos, užterštos naftos produktais, išvalymasES parama 2007-2013 m.Įgyvendinamu Projektu siekiama sumažinti esamą požeminių ir paviršinių vandenų taršą, išvalant nuo aplinkai pavojingų medžiagų ilgą laiką ir seniai terštą gruntą naftos produktais. Išvalytoje teritorijoje bus įrengtas modernus ir aplinkos neteršiantis Kauno kuro sandėlys, aprūpinantis pro Kauno geležinkelio stotį pravažiuojančius traukinius kuru. 212825202184106412008 - 2013 m.Laima Griauslytė, 424706
VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra - psichikos dienos stacionaro įkūrimasES parama 2007-2013 m.Siekiant stiprinti asmens ir visuomenės psichikos sveikatą, teikti visiems prieinamą, kokybišką ir platų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų spektrą VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje95198780918902009 - 2011 m.Robertas Stanionis, 837 377680
Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas VšĮ Kauno Centro poliklinikojeES parama 2007-2013 m.Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą ir didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą VšĮ kauno Centro poliklinikoje1888748160543602009 - 2012 m.Vida Matulionienė, 837 409840
Psichikos dienos stacionaro įkūrimas VšĮ Kauno Dainavos poliklinikojeES parama 2007-2013 m.Plėtoti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą Kauno Dainavos poliklinikoje, įkuriant Psichikos dienos stacionarą97549782917202009 - 2012 m.Jonas Urbonas, 837 403903
Dienos centro sergantiems kraujagysline senatvine demencija steigimas Kauno Panemunės senelių namuose ES parama 2007-2013 m.Plėtoti socialinių paslaugų įvairovę ir užtikrinti paslaugų prieinamumą, mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, šeimos narių grąžinimas į darbo rinką, modernizuojant ir plėtojant socialinių paslaugų įstaigos — Kauno Panemunės senelių namų materialinę infrastruktūrą. Nestacionarių socialinių paslaugų tinklo plėtra stacionarios įstaigos pagrindu, siekiant sukurti galimybes sergantiems kraujagysline senatvine demencija gauti reikalingas kompleksines socialines paslaugas. 230303119940763089552009 - 2012 m.Odeta Kučikienė, 40 75 14, mob. 861521451
Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro modernizavimasES parama 2007-2013 m.Siekiant pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėje paslaugų prieinamumą ir kokybę, modernizuoti Kauno miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biurą1183427100591302010 - 2011 m.Asta Garmienė, 837 454717
Kauno miesto socialinių paslaugų centro pastato (Krėvės pr. 9A,Kaunas) rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Modernizuoti socialinių paslaugų įstaigą, kurioje teikiamos socialinės paslaugos įvairioms tikslinėms grupėms231608419686713474132010 - 2012 m.Diana Šatienė, (8 37) 32 24 62
Energijos taupymo priemonių diegimas VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje (GMPS renovacija) ES parama 2007-2013 m.Mažinti Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pastato suvartojamos energijos sąnaudas100372985317002010 - 2012 m.Jūratė Lukoševičiūtė, (8-37) 45 28 06
Safety and mobility optimization for sustainable transport and health (SMOOTH)- Saugumo ir judrumo optimizavimas dėl darnaus transporto ir sveikatosEC Direktorat-General Energy and Transport ProgramĮgyvendinti priemones, gerinant bevariklio transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų eismo sąlygas Kaune: įrengti pėsčiųjų šviesoforus, šviesos diodais (LED) ženklinti pėsčiųjų perėjos, 2011 m. planuojama įrengti 1 km ilgio dviračių taką po P. Vileišio tiltu10514444205796308652010 - 2012 m.Tadas Metelionis, 37 20 00 17
Kauno miesto savivaldybės veiklos valdymo tobulinimas diegiant kokybės vadybos informacinę sistemą pagal bendrojo vertinimo modelį ES parama 2007-2013 m.Kauno miesto savivaldybės veiklos valdymo tobulinimas diegiant kokybės vadybos informacinę sistemą pagal bendrojo vertinimo modelį150000012800002200002010 - 2012 m.V.Markevičius , 8 37 209143
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS ADMINISTRAVIMO SISTEMOS (KMSVAS) TOBULINIMASES parama 2007-2013 m.298591425380264478882010 - 2013 m.Vytautas, 42 47 17
A. Juozapavičiaus prospekto rekonstrukcijaES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – rekonstruojant A. Juozapavičiaus pr. plėtoti Kauno miesto gatvių transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, skatinti ekologiško viešojo transporto plėtrą, mažinti transporto keliamą taršą, suteikti kokybišką viešąją paslaugą.42930068185465869818782010 - 2013 m.Norbertas Lipinskas, (8-37) 42 33 16
Kauno miesto savivaldybės vidaus administravimo sistemos (KMSVAS) tobulinimasES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas-tobulinti vidaus administravimą Kauno miesto savivaldybės administracijoje (toliau-KMSA). Šiam tikslui pasiekti bus diegiama finansų valdymo ir apskaitos sistema pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir papildomi viešojo administravimo moduliai, integruojamos dvi turimos informacinės sistemos (EPS ir DVS) KMSA. 298591425380264478882010 - 2013 m.Andrius Baranauskas, (8-37) 42 29 14
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro Socialinių paslaugų žmonėms su proto negalia skyriaus įkūrimas ES parama 2007-2013 m.Darni nestacionarių socialinių paslaugų tinklo plėtra proto negalią turintiems asmenims Kauno mieste, siekiant sukurti galimybes daugiau neįgaliųjų ir jų šeimų gauti reikalingas kompleksines socialines paslaugas, šeimos narių reintegracijai į visuomenę ir darbo rinką, įkuriant naują biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos padalinį396705933720005950592010 - 2013 m.Jurgita Niaurienė, (8 37) 49 04 15
"Rail Baltika Growth Corridor"2007-2013 Baltijos jūros regiono programaKauno, kaip naujo logistikos centro modernizavimas ir įtvirtinimas tarptautiniame logistikos tinkle. Parengta Kauno geležinkelio stoties, Palemono, Karmėlavos ir Oro uosto apjungimo kroviniams ir keleiviams vežti galimybių studija.124133105513186202010 - 2013 m.Vilija Gužytė, 424630
Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Kauno mieste (I etapas)ES parama 2007-2013 m.Modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą,užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.197886721495104748376252011 - 2012 m.Tadas Metelionis, 200017
Kauno miesto savivaldybės 2013–2015 m. strateginio veiklos plano parengimasES parama 2007-2013 m.Tobulinti strateginio planavimo procesą Kauno miesto savivaldybėje. Kauno miesto 2013 – 2015 metų strateginis veiklos planas 3 metų laikotarpiui nustatys Savivaldybės veiklos prioritetus ir strateginius tikslus. Bus parengtos šios sektorinės studijos ir strategijos: 1.Kauno miesto savivaldybės gyventojų susisiekimo poreikio tyrimas; 2.Kauno miesto kultūros sektoriaus įtakos regiono savitumui tiriamoji studija (toliau – KSTS); 3. Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategijos parengimas; 4.Kauno turizmo infrastruktūros plėtros studija. 610380561323990572011 - 2012 m.V. Gužytė, 424630
„Kauno miesto savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas strateginių tikslų įgyvendinimo srityse“ES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas - tobulinti Kauno miesto savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją, siekiant pagerinti jų vykdomas viešojo administravimo funkcijas ir spartinant regiono plėtrą strateginių tikslų įgyvendinimo srityse.8735457425131310322011 - 2013 m.Raminta Jančauskaitė, 8-37 42 53 40
Socialinių paslaugų centro "A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas) pastato rekonstravimas ES parama 2007-2013 m.įsteigti socialinių paslaugų centrą A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas, kuriame bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos, tame tarpe ir laikino apnakvindinimo paslaugos, dvidešimčiai asmenų nuo 16 iki 29 metų amžiaus, turintiems kompleksinę fizinę ir proto negalią, nes šiuo metu minėtiems asmenims teikiamų paslaugų poreikis nėra patenkinamas. Bus sukurta dvidešimt naujų darbo vietų. 1019000101900002011 - 2013 m.Jūratė Kubilienė, 8 (37) 756207
Kauno miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų rengimasES parama 2007-2013 m.Parengti 5 specialieji planai, dalinai kompensuotas ES lėšomis 6 specialiųjų ir 32 detaliųjų planų parengimas. 304733125902324571002011 - 2014 m.Aušrinė Kustienė, 423965
Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas po P. Vileišio tiltuES parama 2007-2013 m.Įgyvendinti priemonę, siekiant pagerinti bevariklio transporto, pėsčiųjų ir dviratininkų eismo sąlygas Kauno mieste.6730005372021357982012 - 2013 m.Inga Bendokienė, 8 37 42 60 53
Parodos g. ir K. Petrausko g. dalies rekonstrukcijaES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – rekonstruojant Parodos g. ir K. Petrausko g., plėtoti Kauno miesto gatvių transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą, skatinti ekologiško viešojo transporto plėtrą, mažinti transporto keliamą taršą, suteikti kokybišką viešąją paslaugą.7000002282904435102012 - 2014 m.Norbertas Lipinskas, (8-37) 42 33 16Kauno miesto savivaldybės administracijos įgyvendinti Europos Sąjungos iš dalies finansuojami projektai

Projekto pavadinimas ES paramos programa Rezultatai Biudžetas ES lėšos KMSA lėšos Įgyvendinimo laikotarpis Kontaktinis asmuo, tel.
Kauno regiono kempingo galimybių studija ir techninės dokumentacijos parengimasPHARE-Parengti Kauno regiono kempingo galimybių studiją, kuri leis parinkti tinkamiausią vietą Kauno regiono kempingo statybai ir pateiks pasiūlymus dėl šio statinio apimties ir rūšies, susisiekimo galimybių ir biudžeto -Parengti detalųjį šios vietovės planą -Paruošti su kempingo infrastruktūros sukūrimu susijusią techninę dokumentaciją ir atlikti poveikio aplinkai vertinimą nustatytoje vietovėje7935863408151902004 - 2005 m.Irena Popierienė, +370 37 425626
Greitkelio „Via Baltica“ sujungimas su Kauno miesto centru ir pramonės rajonais M. K. Čiurlionio tiltuBPDPagerinti Kauno miesto kelių būklę ir išplėtoti kelių infrastruktūrą, nutiesiant kelio atkarpą Europos pr. nuo Čiurlionio tilto kairiojo prietilčio iki Botanikos sodo (įkalnė). Daugiau informacijos: http://www.esparama.lt/lt/bpd/zemelapis/?id=649814210817947450047363172004 - 2008 m.Norbertas Lipinskas, 423316
Techninės dokumentacijos parengimas modernaus technologinio miestelio - Technopolio – steigimuiPHAREProjekto metu bus parengta galimybių studija, techninis projektas „Technopolio“ viešajai infrastruktūrai, poveikio aplinkai vertinimas bei ekonominis pagrindimas. Įgyvendinus projektą ir parengus minėtą dokumentaciją, ketinama teikti paraišką „Technopolio“ viešosios infrastruktūros įgyvendinimui pagal Lietuvos bendrojo programavimo dokumento 3.2 priemonę “Verslo aplinkos gerinimas”, veiklų grupė “Mokslo ir technologijų parkai, technologiniai centrai”. 884008840002005 - 2006 m.Aušrinė Čiurinskienė, 423965
Visuomenės informavimo apie aplinką centro įkūrimas Kauno miesto savivaldybėjeBPDDidinti visuomenės informavimo apie aplinką efektyvumą, plėtoti aplinkosauginį švietimą ir ugdyti visuomenės sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, siekiant sumažinti ūkinės veiklos ir ekonominės miesto infrastruktūros įtaką oro, vandens ir dirvožemio užterštumui Kauno mieste158325119125392002005 - 2006 m.Vilija Gužytė, 424706
Baltijos tvirtovių kultūros ir turizmo maršrutas (Baltic Culture and Touricm Route Fortresses - Baltic Fort Route)INTERREG IIIProjekto tikslas - išvystyti aukštos kokybės turizmo produktą - Baltijos jūros regiono buvusių tvirtovių pažintinį, kultūrinį ir turistinį maršrutą, paversti buvusias tvirtoves patraukliais kultūros, meno, rekreacijos ir turizmo centrais.221500166125553752005 - 2007 m.Rimvydas Strazdas, +37037422914
"Darnus buvusių sovietinių karinių gyvenamųjų teritorijų atkūrimas - iššūkis ir galimybė regioninei plėtrai - ReMiDo"INTERREG IIIPalengvinti policentrinių apgyvendinimo struktūrų skatinimą taikant efektyvesnį buvusių karinių teritorijų valdymą subalansuotos ir darnios erdvinės plėtros vardan (ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir aplinkosauginiai faktoriai)180000135000450002005 - 2007 m.Andrius Baranauskas, +370 37 422 914
"Baltijos Tangentas" ("Baltic Tangent")INTERREG IIILogistikos centrų apie Baltijos jūrą plėtojimo duomenų bazės kaupimas, ataskaitų, studijų parengimas, sukauptos patirties panaudojimas šio regiono ekonominiam potencialui stiprinti. 200001500050002005 - 2007 m.Andrius Baranauskas, (8 37) 422 914
Iššūkis e.piliečiui - e.vyriausybės veiksmų vystymas Europos miestuose (Challenge of eCitizen – promoting eGovernment actions in European Cities) - eCitizenINTERREG IIISukurti ir įdiegti Kauno miesto savivaldybėje vykdomų projektų registravimo, monitoringo ir viešo pateikimo Internete informacinę sistemą6000045000150002005 - 2007 m.Aušrinė Čiurinskienė, 423965
„Mobilumo kultūra Baltijos jūros regione“ („MoCuBa“) INTERREG IIIMoCuBa projektas atstovauja Mobilumo kultūrą Baltijos jūros regione. Šiame projekte dalyvavo 18 partnerių. Šio projekto tikslas – darnių transporto priemonių skatinimas, kuris yra platesnės regioninės strategijos dalis. Be to, MoCuBa projektas taip pat skatina naujos mobilumo kultūros kūrimąsi kitose urbanistinėse Europos vietovėse, ypač Baltijos šalių regione. "Naujoji darni mobilumo kultūra" vadinama tokia transporto sistema, kur žmonės džiaugiasi naudodamiesi ir yra skatinami naudotis nežalingomis transporto priemonėmis, kurią sudaro viešojo transporto, važiavimo dviračiu, ėjimo, bei dalinimosi automobiliais kombinacija. 400002005 - 2007 m.Tadas Metelionis, 8 37 200017
Europos miestų valdymas -25PHAREDiegti dsarnaus vystymosi principus savivaldybės valdyme5184238882129612005 - 2008 m.Vilija Gužytė, 424706
„Visuomenės įtraukimas į miesto atstatymą per kultūros paveldą - SURCH“URBACTProjekto tikslas – nagrinėti miestų patirtį ir kaupti žinias urbanistinės plėtros ir miestų atstatymo srityje įtraukiant kaimynystėje esančius rajonus ir socialinės srities atstovus bei aktyviai naudojant kultūros paveldą. Dalyvavimas projekte sudaro galimybę pritraukti užsienio ekspertus ir panaudoti jų patirtį atnaujinant Kauno miesto kultūros paveldą. Kauno miestas yra projekto partneris ir kuriamo teminio tinklo narys.270670135335270672006 - 2007 m.Jovita Tirvienė, +370 37 423 965
Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informavimo sistemos sukūrimasBPDSukurti ir įdiegti vieningą (tarp miestų suderintą) visuomeninio miesto transporto valdymo bei apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių pervežimą sistemą, siekiančią sumažinti miesto valdymo institucijų kaštus ir užtikrinančią palankias sistemos naudojimosi sąlygas keleiviams nepriklausomai nuo jų socialinės ir geografinės padėties. daugiau informacijos http://www.esparama.lt/lt/bpd/zemelapis/?id=766166600001400000019500002006 - 2008 m.Tadas Metelionis, +370 37 200 017
„Mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ infrastruktūros sukūrimas“BPDĮrengti mokslo ir technologijų parko „Technopolis“ inžinerinę infrastruktūrą (3,7 ha plote), bei suprojektuoti, pastatyti ir įrengti „Technopolio“ administracinį pastatą. Daugiau informacijos http://www.esparama.lt/lt/bpd/zemelapis/?id=621311781625109816258000002006 - 2008 m.Aušrinė Čiurinskienė, 8 37 423965
Jiesios upės gamtosauginis sutvarkymasBPDJiesios kraštovaizdžio draustinyje sutvarkyti nuslinkusį Jiesios upės šlaitą, atkuriant šio kraštovaizdžio elemento, keliančio grėsmę aplinkai, gamtinę būklę ir sumažinant nuošliaužos pavojų.Daugau informacijos http://www.esparama.lt/lt/bpd/zemelapis/?id=6563 801897716897850002006 - 2008 m.Norbertas Lipinskas, +370 37 423316
Kauno miesto savivadybės teritorijos bendrasis planas 2005BPDIšnagrinėti ir pakeisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Daugiau informacijos http://www.esparama.lt/lt/bpd/zemelapis/?id=1615247309195374519352007 - 2008 m.Žana Grumuldytė, (8 37) 42 43 86
COMMERCEIntelligent Energy- EuropeOptimalių mobilumo priemonių, įgalinančių sumažinti važiavimo į darbą išlaidas, sukūrimas2751051548161202882007 - 2010 m.Vilija Gužytė, 423965
Kauno savivaldybės vaikų globos namų atnaujinimas ir personalo mokymasEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai projekto tikslas - gerinti Kauno savivaldybės vaikų globos namuose gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygas bei tobulinti vaikų ugdymo, užimtumo, bendravimo su probleminiais vaikais metodus. Projekto uždaviniai: 1. Atnaujinti Kauno savivaldybės vaikų namų pastatus, įsigyti reikiamos įrangos, siekiant pagerinti vaikų gyvenimo sąlygas. 2. Organizuoti Kauno savivaldybės vaikų globos namų personalo mokymus vaikų ugdymo, užimtumo organizavimo, bendravimo su probleminiais vaikais įgūdžių tobulinimui. 238434220266913576512008 - 2010 m.Elena Trimonienė, 370 37 745 530
Kauno pilies atkūrimas ir pritaikymas visuomenės poreikiamsEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Projekto tikslas - Kauno pilies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams.220000018700003300002008 - 2010 m.Julija Zaleckienė, 370 37 424 347
REPAIR – Apleistų karinių teritorijų potencialo realizavimas – neatskiriama darnios miesto visuomenės atsinaujinimo dalis URBACTApleistų buvusių karinių teritorijų socialiai –ekonomiškai teisingas panaudojimas ir integravimas į subalansuotą miesto urbanistiką. 7530760246150612008 - 2011 m.Andrius Baranauskas, (8 37) 422 914
Socialinių paslaugų įstaigos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams įkūrimas ES parama 2007-2013 m.Įkurti socialinių paslaugų įstaigą socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, turinčią du padalinius Vilijampolės ir Petrašiūnų seniūnijose255948721755643839232008 - 2012 m.Irena Bulotaitė, 42 38 15
Kauno Dainavos vidurinės mokyklos pastato Kaune, Partizanų g. 118, atnaujinimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.269686416718647550002009 - 2010 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
„Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“ES parama 2007-2013 m.Skatinti kurti ŠVIS sistemas regionuose ir naudoti kokybiškai PA atlikti2340242234024202009 - 2011 m.Eduardas Daujotis, (8~5)2356139
Kauno regiono kempingo su paplūdimiu įrengimas prie Lampėdžių karjeroES parama 2007-2013 m.Sudaryti sąlygas viešajai turizmo infrastruktūrai ir autoturizmo paslaugoms plėtoti Kauno regione,taip didinant bendrąjį regiono, kaip kelionės tikslo konkurencingumą ir patrauklumą bei gerinant Lietuvos kaip turizmop šalies įvaizdį254728820976424496462009 - 2011 m.Vilija Gužytė, 424630
Kauno pilies atkūrimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 2-asis etapasEEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 294497250322441752009 - 2011 m.Julija Zaleckienė, 424347
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje ES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje.138242310057861991452009 - 2011 m.Laura Lebskienė, (8 37) 42 34 45
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno Maironio gimnazijojeES parama 2007-2013 m.Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Maironio gimnazijoje300973824797383000002009 - 2011 m.Laura Lebskienė, 423445
Dainavos poliklinikos rekonstravimas, energetinio ūkio atnaujinimasES parama 2007-2013 m.sumažinti šiluminės energijos nuostolius Kauno Dainavos poliklinikoje, atnaujinti pstatų išorines atitvaras, izoliuoti ir atnaujinti energetikos įrenginius, susijusią infrastruktūrą1822151154882802009 - 2011 m.Jonas Urbonas, 403903
Biudžetinės įstaigos Kauno kultūros centro "Tautos namai" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kultūros centro pastate.397628827848457000002009 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymasES parama 2007-2013 m.Išvalyti ir sutvarkyti Nemuno salos kanalą (senvagę), išvalyti Nemuno salos pietvakarinėje smailėje esančią buvusios mažųjų laivų prieplaukos teritoriją ir sutvarkyti Nemuno salos pakrantes. 462138941592504621392009 - 2012 m.Ramūnas Judeika, 37 422660
Užterštos teritorijos Palemono g. 22 sutvarkymas ES parama 2007-2013 m.Išvalyti ir sutvarkyti bitumu užterštą teritoriją nuo aplinkai pavojingų medžiagų, skatinant gamtos išteklių išsaugojimą bei užtikrinant visuomenei saugią aplinką.226951419618083077062009 - 2012 m.Laima Griauslytė, 424706
Buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijos (Julijanavos g. 1) išvalymas ir sutvarkymas ES parama 2007-2013 m.Išvalyti ir sutvarkyti buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritoriją (Julijanavos g. 1)360702030659675410532009 - 2012 m.Giedrė Birutė Rondamanskienė, 37 424630
Kauno lopšelio – darželio „Giliukas“ modernizavimasES parama 2007-2013 m.Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpas ir įrangą 9974277326101375252009 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialo "Berželis" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Padidinti energijos efektyvumą bibliotekos filialo "Berželis" pastate4248292761041000002010 - 2010 m.Laura Lebskienė, 423445
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos pastatų ir inžinerinių sistemų rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą gimnazijos pastate317317720131779300002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 423445
Kauno miesto viešojo administravimo sektoriaus veiklios skaidrumo didinimas informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis, įtraukiant savivaldybės bendruomenę (santrumpa – E-demokratijos plėtra Kauno mieste) ES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas - stiprinti Kauno miesto bendruomenės ir viešojo administravimo sektoriaus sąveiką, įtraukti bendruomenę į viešųjų klausimų svarstymą, didinti Savivaldybės veiklos skaidrumą. 1386957002010 - 2011 m.Vytautas Augonis, (8-37) 42 47 17
Kauno vaikų darželio „Nežiniukas“ modernizavimas ES parama 2007-2013 m.Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpas ir įrangą Kauno vaikų darželyje "Nežiniukas"7060006000001060002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno lopšelio – darželio „Vyturėlis“ modernizavimasES parama 2007-2013 m.Atnaujinto ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpas ir įrangą614000521900921002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinės mokyklos pastato Kaune, Kovo 11-osios g. 94, rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.359932328793237200002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno apskrities savivaldybės kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimasES parama 2007-2013 m.Didinti Kauno apskrities savivaldybių kontrolierų kvalifikaciją, žinių lygį ir administracinius gebėjimus pagal dvylika aktualiausių mokymo programų.290840247214436262010 - 2011 m.Vitalija Romanovienė, 424630
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Aukštaičių g. 78, atnaujinimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti mokyklos pastato energetines charakteristikas.399864430836446450002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šiaurės pr. 55, atnaujinimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.484431938293197450002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos pastato Kaune, A. Stulginskio g. 61, atnaujinimas ES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.282806518130657450002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno menų darželio „Etiudas“ pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.691492614492770002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno „Aušros“ gimnazijos pastato Kaune, Laisvės al. 95 inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.13454968954964500002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno 36-ojo vaikų darželio pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.3175963175962010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Veršvų vidurinės mokyklos pastato Kaune, Mūšos g. 6 inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato inžinerines sistemas.3969253969252010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno „Santaros“ gimnazijos išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.226038222603822010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno „Varpo“ gimnazijos pastato išorinių atitvarų šiltinimas ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.2938746168374610250002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Milikonių vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.312379721707977230002010 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno apskrities savivaldybių institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas / KASID KompeTES parama 2007-2013 m.Tobulinti Kauno apskrities savivaldybių institucijų žmogiškuosius išteklius, didinant darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį.206334117527653105762010 - 2012 m.Vaineta Munderzbakienė, 8 37 226 200
Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ modernizavimas ES parama 2007-2013 m.Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpas ir įrangą Kauno lopšelyje-darželyje "Spindulėlis"6705005699251005752010 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
„Kauno lopšelio – darželio „Aušrinė“ modernizavimas“ ES parama 2007-2013 m.Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpas ir įrangą Kauno lopšelyje-darželyje "Aušrinė"614000521900921002010 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos pastato Kaune, Taikos pr. 68, rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.389201928878437741762010 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos pastato Kaune, Skuodo g. 27, rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.394790129679017500002010 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno sanatorinio lopšelio – darželio „Pušynėlis“ modernizavimasES parama 2007-2013 m.Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpas ir įrangą 6705005699251005752010 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Tilto per Jiesią ir prietilčių (privažiuojamųjų kelių) prie jo rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – rekonstruojant Jiesios tiltą, plėtoti Kauno miesto gatvių transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.264000019400004600002010 - 2012 m.Algirdas Vaičiūnas, (8-37) 42 29 85
Gatvių elektros apšvietimo tinklų įrengimas. II etapas – kauno pilies aplinka – Kauno pilies takai – Pilies g., Santakos pėsčiųjų takaiES parama 2007-2013 m.Projekto tikslas – skatinti viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Kauno mieste įrengiant Kauno pilies teritorijos apšvietimą9709128252751456372010 - 2012 m.Jolanta Kasinskienė, (8 37) 42 38 91
Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio 2005 – 2015 m. strateginio plano ir 2010 - 2012 m. strateginio veiklos plano atnaujinimasES parama 2007-2013 m.Pagrindinis projekto tikslas - siekiant užtikrinti efektyvų Kauno miesto savivaldybės funkcijų vykdymą ir didesnę teritorinę socialinę sanglaudą regione, o kartu ir Lietuvoje, tobulinti strateginio planavimo procesą Kauno miesto savivaldybėje. Projekto tikslą numatoma pasiekti įgyvendinant uždavinį – atnaujinti Kauno miesto 2010 – 2012 metų strateginį veiklos planą ir ilgalaikės trukmės Kauno miesto savivaldybės 2005 – 2015 metų strateginį planą, pasinaudojant sektorinių studijų, strategijų ir strateginių planų rezultatais.6990005941501048502010 - 2012 m.Andrius Cechanavičius, (8-37) 42 26 42
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Senamiesčio filialo pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą bibliotekos Senamiesčio filialo pastate917034767579140002010 - 2012 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 423 445
VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos sienų šiltinimo investicijų projektas (VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos rekonstrukcija)ES parama 2007-2013 m.Mažinti kalniečių poliklinikos suvartojamos energijos sąnaudas1320674132067402010 - 2012 m.Raimonda Katinienė, 401410
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANASES parama 2007-2013 m.Užtikrinti Kauno miesto darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą251649221390183774742010 - 2014 m.Nerijus Valatkevičius, (8 37) 424377
Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos pastato Kaune, Šarkuvos g. 30, rekonstravimas ES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.374039329923937480002011 - 2011 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Petrašiūnų vidurinės mokyklos pastato ir inžinerinių sistemų modernizavimas ES parama 2007-2013 m.Siekti padidinti vartojamos energijos efektyvumą mokyklos pastate 214819815216693580002011 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastato Kaune, J.Jablonskio g. 6, modernizavimasES parama 2007-2013 m.Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje528124438706120002011 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
„Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas“ES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno lopšelio – darželio „Vėrinėlis“ pastate221208913867665806002011 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastato Kaune, Geležinio Vilko g. 28, rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.391136829313687500002011 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos pastato Kaune, Trakų g. 39, rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.4011199269719910840002012 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Žaliakalnio progimnazijos pastato Kaune, Širvintų g. 15, rekonstravimasES parama 2007-2013 m.Pagerinti pastato energetines charakteristikas.309621122612116050002012 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Šančių vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Šančių vidurinėje mokykloje14235317790515070002012 - 2013 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastato Kaune, Aušros g. 3, modernizavimasES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno Jono Jablonskio gimanzijos pastate. 397764228176427500002012 - 2014 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno "Ryto" pradinės mokyklos pastate.12756576290965355452013 - 2014 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 42 34 45
Kauno vaikų darželio „Rudnosiukas“ pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimasES parama 2007-2013 m.Padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno vaikų darželio "Rudnosiukas" pastate. 6840494964421000002013 - 2014 m.Laura Lebskienė, 8 (37) 423 445

Duomenys pateikiami iš Kauno miesto savivaldybės administracijos projektų registravimo, monitoringo ir viešo pateikimo informacinės sistemos,
kuri buvo sukurta įgyvendinant INTERREG IIIC programos ES lėšomis finansuojamą projektą „Iššūkis e.piliečiui - e.vyriausybės veiksmų vystymas Europos miestuose“.
Daugiau informacijos apie programą ir regioninę politiką http://www.interreg4c.net ir http://europa.eu.int/inforegio